ใบขับขี่มอเตอร์ไซค์สากล ร่างมาตราการใหม่

ใบขับขี่มอเตอร์ไซค์สากล

ใบขับขี่มอเตอร์ไซค์สากล หลังจากมีปัญหาเรื่องดควิดเข้าให้ทำให้ มีการออกกฏใหม่สำหรับใบขับขี่สากลมอเตอร์ไซค์

ใบขับขี่มอเตอร์ไซค์สากล

ใบขับขี่มอเตอร์ไซค์สากล  สำนักงานมาตรฐาน และผู้ขับขี่รถยนต์เป็น หน่วย งานบริหารของ สหราช อาณาจักร กรมการ ขนส่ง ( DVSA  :Driver 

and  Vehicle Standards  Agency)  ยืนยัน ว่าศูนย์ฝึกอบรมรถ มอเต อร์ไซด์สามารถ ให้ จิตบำบัด (CBT : Cognitive  behavioral  therapy )สำหรับ

ผู้ทำงานหลัก ใน ระหว่างการ ล็อคดาว หัวหน้า ผู้บริหารของ  DVSA  ได้เขียนจดหมายเปิดผนึก ถึงศูนย์ฝึก อบรม รถจักรยานยนต์เพื่อชี้แจง จุดยืนเกี่ยว

กับ การทดสอบ รถมอ เต อร์ไซด์และใบรับ รอง  CBT ระหว่าง การปิด ระบบ  โควิด-19 ดังที่คุณ ทราบเรา ได้ระงับ การทดสอบรถ จักรยานยนต์

เพื่อช่วย ป้องกัน การแพร่กระจาย ของ โควิด-19  เกร็น ลอวเวลเล่น  กล่าว ในจดหมาย  เรา ยัง คงจัดให้มีการทดสอบ ฉุกเฉินสำหรับ ผู้ที่ทำ

งาน มีความสำคัญต่อ การตอบ สนอง ของ โควิด-19 ฉัน รู้อย่าง ไม่น่าเชื่อ ว่า คนงาน บางคน รวม ถึงพนักงานNHS ของ เราและ ผู้ที่อยู่ใน แนว

หน้าจะ มีความจำเป็น เร่ง ด่วนที่จะ ต้องจบ การ ฝึกอบรม มอเตอร์ไซค์ของ พวกเขา ฉันรู้สึก ขอบคุณ มากสำหรับคุณที่สามารถ ดำเนินการ ฝึก อบ

รมต่อไป ได้ (CBT )  สำหรับ ผู้ที่ต้องการ  เห็น ได้ชัดว่า จดหมาย ฉบับนี้ต้องการ หลังจาก ศูนย์ฝึก อบรมหนึ่งแห่ง คือ  Pass Bike  ใน  Rochford

หรือ Essex  พยายามดิ้นรน ที่จะ โน้มน้าว ให้ตำรวจท้อง ที่ว่า พวกเขา สามารถ ดำเนินการ ตามกฎหมาย เพื่อ ให้ CBT สำหรับผู้ทำงานหลัก  มัน ทำให้

เรา อยู่ในตำแหน่งที่น่า อึดอัดใจ   Ian Burrell  MBE Director  ที่ Pass  Bike Motorcycle  Training  กล่าว ในอีก ด้าน หนึ่งเรามีตำรวจบอก ว่า

ไม่มีข้อมูล จาก  DVSA ที่พวกเขา สามารถยอมรับ ได้และ ในทาง กลับกัน เรา มีพนักงานสำคัญ ที่ต้องการ ใบรับรอง CBT ที่ถูก ต้อง ตามกฎหมาย

Mr  Burrell อธิบาย ปัญหา ให้กับ MP ของ เขา James  Duddridge  ซึ่งใน ทางกลับ กัน ได้หยิบยกปัญหา ขึ้น กับ DVSA  ทำให้เกิดจดหมาย ชี้แจง

แม้ว่าเสียงตอบรับ จากมาตราการใหม่จะ ได้รับการต้อนรับจากหลาย ๆ คน เเต่ก็ยังมีผลเสียอยู่บ้างเล็กน้อย

ใบขับขี่มอเตอร์ไซค์สากล

DVSA  มีผู้ตรวจสอบ รถจักรยานยนต์อาสา สมัคร  50 คนทั่ว สหราช อาณาจักร เพื่อทำการ ทดสอบและ อีก หลายคน ที่ไม่สามารถ ทำการทดสอบ ได้

เนื่องจากมีคำขอ ความ เสี่ยงด้านสุขภาพจาก ที่บ้านคน งาน หลายพันคน ที่ใช้จักรยานยนต์หรือสกู๊ตเตอร์เพื่อ ทำงาน โดยอาศัย ข้อเท็จ จริง ที่ว่าพวก

เขา มีใบรับรอง การฝึก ขั้น พื้นฐาน(CBT ) แต่เนื่องจาก ศูนย์ทดสอบ ไม่ได้อยู่ในรายชื่อ ที่ได้รับการ ยกเว้น จากรัฐบาล สำหรับธุรกิจ ที่สามารถ เปิดทำ

การ ได้ใน ระหว่างการ ล็อคผู้ที่มีใบรับ รอง เนื่องจากหมดอายุอาจไม่สามารถ ทำงานได้นี่อาจ หมาย ถึงผู้คนจำนวน น้อยที่สามารถ ส่ง อาหารใบสั่ง ยา

เวชภัณฑ์หรือ สิ่ง อื่นใด ที่อยู่ใน เมืองและ เมืองต่างๆ ของ อังกฤษในปัจจุบันโดย สกู๊ตเตอร์และจักรยานยนต์ไม่ต้อง พูด ถึงพลุกพล่านเหล่า นั้นหรือ

พนักงาน ระดับแนว หน้าอื่น ๆ ที่พึ่งพารถ สกูต เตอร์เพื่อไป ทำงานทุก วัน เเทนที่จะได้ ใบขับขี่มอเตอร์ไซค์สากล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>> ชาร์ล เลคเลิร์ค
อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ >>> ข่าวโมโตจีพีวันนี้

Author: admins